Pressrelease 2011-02-17

Svenskt 480-miljoners förgasningsprojekt stoppat

Från andra oljekrisen och framåt har från olika håll framförts att Sverige borde satsa på förgasningsutveckling som basen för framställning av produkter som idag görs med olja eller naturgas som bas. Senast kom Oljekommissionen, tillsatt av Göran Persson, till samma slutsats; Staten borde ge stöd åt demonstrationsanläggningar och till den första kommersiella fabriken och därmed förstärka Sveriges ställning som en av de ledande nationerna inom tekniken, som allmänt accepterats som en av de mest kostnads- och energieffektiva för framställning av alternativa bränslen och material.

En stor trycksatt förgasare, 18 MW, fanns redan tillgänglig. Sydkraft hade byggt en anläggning där de demonstrerat en effektiv teknik för elproduktion via förgasning redan på 1990-talet. Denna låg i malpåse sedan projektet framgångsrikt avslutats. Staten äger företaget VV Biomass Gasification Centre, VVBGC, och dess anläggning i Värnamo via Linnéuniversitetets holdingbolag. Efter uppgradering och återstart under EU-projektet CHRISGAS, 2004-2010, var planen att anläggningen skulle byggas om till en mycket flexibel forsknings-, demonstrations- och utbildningsenhet inom den svenska utvecklingsinfrastrukturen.

 

Anläggningen fyller gapet mellan laboratorie- och pilotanläggningar och fullskaliga fabriker. Att skala upp en process som utvecklats i ett laboratorium direkt till stor skala anses riskfyllt. Energimyndigheten har insett betydelsen av att ha en sådan demonstrationsanläggning i Sverige, den första i världen, och har sedan länge stött verksamheten.

Nu finns det planer på att bygga stora, kommersiella förgasningsanläggningar på ett par ställen i Sverige. Tanken var att kunna utbilda personal för dessa, att kunna testa nya processer och komponenter och att kunna göra felsökningar enklare och billigare i VVBGC:s anläggning och därmed minska risken för felinvesteringar och driftsstörningar.

Energimyndigheten hade planerat att finansiera ombyggnaden och ge stöd åt det första VVBGC-projektet; förgasning av biomassa till en syntesgas lämpligt för framställning av fordonsbränslen, alternativa material och grön el, med ca 360 miljoner kr. Villkoret var att industrin skulle ställa upp med 120 miljoner kr. Villkoret är rimligt och syntes uppnåbart i höstas, men sedan Vattenfall i december hoppat av och skogsindustrin avstått från att gå med i projektet tog Energimyndigheten den 10 februari 2011 beslut om att avbryta stödet till projektet.

Många företag har uttryckt sitt stöd, bekräftat att tekniken är den rätta, att anläggningen är i utmärkt skick, att svensk expertis med stort kunnande samlats kring projektet och noterat att ingenjörsarbetet inför ombyggnaden i det närmaste är klart. De har dessutom bekräftat att deras kunder efterfrågar gröna alternativ, men de har ändå inte kunnat eller velat bidra ens med något mindre belopp till projektet.

Efter finanskrisen har flera företag blivit försiktiga med att satsa på långsiktiga projekt även om tekniken ligger inom deras egna kärnområden.

Idag utnyttjas ca 137 TWh av den tillgängliga biomassan, 230 TWh, i Sverige, råvaror finns således, men nu går bollen till utländska aktörer, som tyvärr så ofta sker, medan VVBGC:s världsunika anläggning riskerar att rivas och skrotas.