Bakgrund 1991 - 2009

1991

Sydkraft börjar bygga en försöksanläggning för kraftvärmeproduktion med förgasningsteknik i Värnamo. Bränsleeffekten är 18 MW och anläggningen byggs för trycksatt förgasning samt kombicykelteknik (IGCC: Integrated Gasification – Combined Cycle). Detta är den första större förksanläggningen av sitt slag i världen.

1993

Anläggningen driftsätts.

1999

Efter mycket lyckade experiment och tusentals timmars drift tas försöksanläggningen ur drift och läggs i malpåse.


Växjö kommun låter genomföra en förstudie för att utreda om anläggningen kan användas för att demonstrera DME-produktion ur biomassa. Samtidigt påbörjas en internationell marknadsföring med deltagande i en mängd konferenser under de kommande åren.

2001

"Bio-DME Project" med tiotalet svenska företag under ledning av Volvo Lastvagnar för en mera detaljerad utredning med samma mål inklusive DME-fordonsförsök. Efter positivt resultat söks parter i Europa för att genomföra demonstrationen, men intresset för DME visar sig vara lågt. Däremot vill flera vara med i ett förgasningsprojekt.

2002
Energimyndigheten föreslår att ett universitet tar över huvudmannaskapet för projektet och att anläggningen efter demonstrationen görs till ett europeiskt centrum för avancerad förgasningsforskning. Sedan projektet begränsats till förgasning lämnar Volvo gruppen.

2003

Växjö universitet, som ligger nära anläggningen och är neutralt mot KTH, CTH och LTH, väljs som huvudman. Ansökan om CHRISGAS-projektet, Clean Hydrogen-Rich Synthesis Gas suitable for the production of automotive fuels, lämnas till EU.


VVBGC (Växjö Värnamo Biomass Gasification Centre) – ett icke vinstdrivande bolag – bildas av Växjö Energi AB och Värnamo Energi för att äga och driva anläggningen.

Europeiska företag ointresserade av DME, men starkt intresserade av förgasning av biomassa. Projektet begränsas till framställning av syntesgas lämplig för vidareförädling till bl a DME. Fordonsutvecklingen stryks, varför Volvos intresse svalnar.

2004

CHRISGAS-projektet startar i september med ett tjugotal deltagande parter. Projektets löptid är fem år.

2005

Förprojekteringen inför ombyggnaden av anläggningen för CHRISGAS-processen avslutas.

2006

Revision av befintlig anläggning. Byte av styrsystem, som anpassas till framtida behov. Krav ställs från Energimyndigheten om stark industriell medverkan i ombyggnads- och demonstrationsdelen inom CHRISGAS.

2007

Kalla och varma driftprov utförs i anläggningen i syfte att verifiera styrsystemsbytet och utbilda personalen. Eftersom ombyggnaden inte kommer att kunna bli klar i tid för demonstrationen inom CHRISGAS-projektets ram, planeras i stället ett separat fyraårs ombyggnads- och demonstrationsprojekt. VVBGC får ansvar för att skaffa industriella partners.

2008 E.ON, AGA, PREEM, Statoil-Hydro och SGC-E från Portugal skriver LoI och ett par andra företag antyder intresseför att vara med i projektet.
2009

Representanter för företagen arbetar i projektgrupper för att utforma detaljerna i projektets olika delar, lösa IPR-frågorna och bilda ett nytt företag, som ska äga rättigheterna och kommersialisera resultaten. StatoilHydro och PREEM lämnar förberedelsearbetet under året och Vattenfall anmäler sitt intresse att delta.

Energimyndigheten tillskjuter medel, så att detaljprojekteringen av ombyggnaden kan genomföras.